Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych za pośrednictwem FITFOODSERVICE.PL

1. Postanowienia Ogólne
 • Niniejszy regulamin określa: rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.fitfoodservice.pl, oraz zasady: zawierania, realizowania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki klienta i sprzedawcy, odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.
2. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Regulamin - niniejszy regulamin.
 • Strona internetowa - serwis internetowy dostępny pod adresem www.fitfoodservice.pl
 • Sprzedawca - Catering Service Czochara Machnicki sp.j. ul. Powstańców 1/1, 41-500 Chorzów, NIP: 646-283-42-40, REGON: 241000803.
 • Catering dietetyczny - usługa realizowana przez sprzedawcę, polegająca na przygotowaniu i dostawie zbilansowanych posiłków przez określony czas, w ilości i rodzaju wskazanych w formularzu zamówienia.
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierającą umowę dotyczącą cateringu dietetycznego za pośrednictwem strony internetowej. Osoba fizyczna zawierająca umowę dotyczącą cateringu dietetycznego ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest konsumentem.
 • Umowa - umowa zawierana na odległość pomiędzy sprzedawcą i klientem, przez formularza zamówienia lub złożenie zamówienia telefonicznego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, której przedmiotem jest catering dietetyczny.
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona elektronicznie przez sprzedawcę, która odbywa się bez jednoczesnej obecności sprzedawcy i klienta.
 • Cena - określenie wysokości kwoty, za jaką sprzedawca zrealizuje catering dietetyczny. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto.
 • Dzień roboczy - jest to dzień przypadający od poniedziałku do soboty.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy dotyczącej cateringu dietetycznego.
 • Kod rabatowy - kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego obniżenia ceny. Wysokość obniżenia ceny i okres ważności kodu ustanawia sprzedawca przy jego wydaniu. Nie ma zastosowania do cateringu dietetycznego obejmującego dietę testową.
 • Voucher - dokument imienny lub na okaziciela, wystawiony przez sprzedawcę w formie elektronicznej lub w formie papierowej, uprawniający do skorzystania za określoną kwotę w określonym czasie z cateringu dietetycznego.
3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
 • Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  • prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
  • umożliwienie składania zamówień na Produkty oraz Towary, za pomocą Formularza zamówienia.
 • Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 • Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 • Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
4. Zawarcie umowy i płatność
 • Do zawarcia umowy dochodzi w momencie:
  • prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowania płatności,
  • złożenia zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które obejmuje: dane osoby składające zamówienie, adres dostawy, rodzaj i kaloryczność zestawu, zaakceptowania regulaminu oraz uregulowaniu płatności.
 • Płatność zostaje uregulowana w momencie:
  • zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy,
  • przesłania potwierdzenia przelewu sprzedawcy w formacie pdf., które zawiera dane klienta i numer zamówienia,
  • poinformowania sprzedawcy, że płatność zostanie uregulowana w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 • Płatność należy zrealizować w pełnej kwocie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 • Płatność może zostać wykonana w następujący sposób:
  • przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy,
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych,
  • zapłatę kurierowi po wcześniejszym uzgodnieniu z sprzedawcą.
 • Wykonanie płatności, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 może zostać zrealizowany jedynie w przypadku składania zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy poprzez wysłanie e-maila do klienta.
 • Umowa zawierana jest na czas wskazany w formularzu zamówienia. Po upływie tego okresu dochodzi do rozwiązania umowy.
5. Promocje
 • Zestaw próbny za 39 zł - dotyczy jednorazowego zamówienia na jeden dzień. Cena promocyjna 39 zł dotyczy tylko nowych klientów. W razie powielenia zamówienia firma zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia.
6. Realizacja dostaw
 • Sprzedawca rozpoczyna realizację dostaw po zawarciu umowy zgodnie z ust. 4 regulaminu.
 • Dostawa w Katowicach oraz w obrębie 35 km od Katowic jest darmowa. W przypadku zamówienia diety w odległości większej niż 35 km prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów dostawy.
 • Klient jest informowany w sytuacji kiedy sprzedawca nie realizuje dostawy w wybranym przez klienta obszarze.
 • Dostawa odbywa się od poniedziałku do niedzieli, pod adres i przez okres zgodny z zawartą umową.
 • Dostarczenie diety realizowane jest w godzinach wieczornych w dzień poprzedzający zamówienie.
 • Klient może podać preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym. Wskazane godziny nie są wiążące dla sprzedawcy.
 • Zamawianie diety na niedzielę musi być dokonane do piątku poprzedzający ww. dzień.
 • W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, godziny dostawy wskazane w ust. 4 mogą ulec zmianie.
 • Dostawa może również zostać zrealizowana poza obszarami wskazanymi w ust.4, po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą oraz ustaleniu dodatkowej opłaty za dostawę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji umowy w następujących przypadkach:
  • braku dokonania płatności lub też nieuregulowaniu zaległości,
  • braku możliwości uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy,
  • braku kontaktu ze Sprzedawcą i ustalenia kosztów dostawy, dla zamówień w odległości większej niż 35 km od Katowic,
  • w przypadku zamówienia diety na niedzielę później niż do piątku,
  • rażącego naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 • Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania umowy po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty email powiadomieniu sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem trzech dni roboczych.
7. Odstąpienie od umowy
 • Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U.2017.683 z póź. zm.), klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy.
 • Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z powodu:
  • braku dostępności produktów, które są potrzebne do realizacji umowy, z przyczyn od niego niezależnych,
  • bezskuteczności uzgodnienia z klientem miejsca i terminu dostawy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie klienta oraz zwróci równowartość kwoty wynikającą z niezrealizowanej części umowy.
8. Reklamacje
 • W razie nieprawidłowego sposobu realizacji umowy z niniejszym regulaminem, klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • dane klienta,
  • numer zamówienia,
  • określać na czym polega nieprawidłowa realizacji umowy.
 • Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych.
9. Postanowienia końcowe
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 • O zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Informacje dodatkowe